Husordensregler

Husordensregler for Fossheim Borettslag kan lastes ned som PDF her.

Vedtatt på generalforsamling 14.06.94, med senere endringer av:

12.06.1997, § 5

23.04.2001, § 6

07.05.2003, §§ 3 og 6

17.11.2004 § 6

13.04.2005 §§ 8, 9, 11

26.04.2006 §§ 3 og 12

05.07.2006 § 2

10.07.2013 ny § 9

22.05.2018, §§ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 og 13

Fossheim Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap – ikke OBOS – eier blokken. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er det beste. Andelslaget ledes av et styre valgt på lagets generalforsamling. Forretningsførselen utøves av OBOS.

§ 1. Innledning

Hver borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Husordenen inneholder ikke bare plikter, men skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmet.

§ 2.

Alminnelige bestemmelser

Ingen må sette fra seg ski, kjelker, søppel eller annet som kan være til sjenanse for naboene i korridorer, trapperom eller kjeller. Sykler skal settes i eget sykkelrom eller på regulerte oppstillingsplasser. Barnevogn til korttidsbesøk kan plasseres i korridor.

Bilparkering tillates bare på bestemte biloppstillingsplasser. Søknad om parkeringsplass eller garasjeplass sendes styret. Plasser fordeles etter venteliste. Det betales leie for biloppstillingsplass og leie og innskudd for garasjeplass. Biler som parkeres på borettslagets område utenom de bestemte biloppstillingsplasser blir tauet bort. Kun en andelseier som bor i borettslaget kan leie én parkeringsplass eller én garasjeplass i Fossheim borettslag, i tillegg til én motorsykkelplass.

Vaktmesteren skal holde veien inn til huset, og beplantningen i orden. Mating av fugler fra vindu, balkong eller på terrassen i 6. etasje er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å hene blomsterkasser/potter på yttersiden av balkongen.

Oppskyting av fyrverkeri fra balkongen er strengt forbudt. Vinduer skal ikke brukes til lufting av sengetøy eller tepper. Lufting av tøy, eventuelt tørking av småvask, kan tillates på balkongen, men tøyet må ikke henge høyere enn balkongkanten, og det må heller ikke henges over balkongrekkverket.

Tepper skal ikke ristes på egen balkong, brannbalkong eller i trapper. Ting som kan sjenere husets fasade kan ikke monteres uten at det har vært konferert med styret.

Dører til kjellere og vaskeri skal alltid være låst. Tenn ikke mer elektrisk lys enn nødvendig, og slukk når du forlater kjelleren.

Bruk av porttelefon:

Dørene skal bare åpnes fra egen leilighet for dine besøkende – ikke for reklame og salg.

Fremmede, eller besøkende til andre, skal ikke slippe inn sammen med deg når du låser opp i 1. eller 6. etasje. Sørg for at døren alltid går i lås.

Gjør dine besøkende oppmerksom på ovennevnte bestemmelse. Dette er en sikkerhet vi har for ikke å få uønskede personer inn i oppganger og korridorer.

§ 3. Regler om ro og orden i leiligheter

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Musikk og sangøvelser, banking, boring eller annen støy skal ikke forekomme etter kl. 21.00. Slik støy skal heller ikke forekomme på søn- og helligdager, eller før kl. 10 og etter kl. 17.00 på lørdager. Radio/TV, musikkanlegg og lignende skal dempes etter kl. 23.00.

Oppussing som kan være til sjenanse for naboer kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandager-fredager mellom 08.00 og 17.00. Før oppstart skal styret ha beskjed, samtidig som de nærmeste naboer varsles om arbeidets varighet.

Oppussing som berører inventar og installasjoner som er borettslagets ansvar skal skje etter tillatelse fra styret. Se § 12 Vedlikehold av fast installasjon.

Et uttrykk for godt naboskap er at de nærmeste naboer varsles hvis du skal ha en tilstelning som medfører noe mer støy enn vanlig.

Det skal ikke tegnes, ripes, krittes eller på annen måte grises til i heissjakter, heiser, på vegger, i trappeganger eller andre steder innenfor borettslagets område.

Døren fra leiligheten skal lukkes så støyfritt som mulig. Stå ikke og prat med heisdøren åpen.

§ 4. Dyrehold

Styrets samtykke må foreligge for å kunne holde dyr, og den som har dyr, må undertegne en spesiell erklæring. Forutsetningen for å kunne holde dyr er videre at de andre beboerne ikke sjeneres, og at dyrene ikke oppholder seg i korridoren. Styret har til enhver tid rett til å begrense dyreholdet.

§ 5. Renhold

På generalforsamlingen i 1997 ble det bestemt at vask av korridorer og trappeganger skulle settes bort til rengjøringsfirma.

§ 6. Bruk av vaskeriet

Vaskeriet kan benyttes fra kl. 07.00 til kl. 23.00 alle dager.

Det må ikke vaskes eller rulles tøy eller andre gjenstander som kan skade maskinene.

Beboer er ansvarlig for å fjerne lo fra tørketrommel etter bruk. klær som er ferdig vasket og/eller tørket skal tas med ut fra vaskeriet så snart som mulig.

§ 7. Søppel

Søppelet skal være tørt, sammenpresset og godt innpakket før det bæres til beholderne og kastes.

Unngå søl rundt beholderne og fyll aldri over kanten. Dersom beholderne er fulle, vent med å kaste søppelet til de er tømt.

Vær omhyggelig med søppelbehandlingen. Større gjenstander som ønskes fjernet må den enkelte beboer selv besørge bortkjørt.

Ved jevne mellomrom blir det plassert en container ved inngangspartiet i 1. etasje. Styret varsler når container kommer og hentes.

§ 8. Kjøkken, bad, wc, kraner og ledninger

Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Det må bare brukes klosettpapir. Alle innredninger og alt utstyr må behandles forsiktig. Det må meldes fra til vaktmesteren om mangler en ikke selv kan utbedre. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå sjenerende sus i rørene, bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Den enkelte andelseier/beboer plikter å holde sluk og avløpsrør åpne. Det er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter.

Beboer/andelseier plikter å holde leilighetens sikringsskap i forsvarlig stand. Sikringsskap skal alltid være låst.

§ 9. Grilling

Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene, dette gjelder både ved grilling på balkonger, uteplasser og fellesarealer. Det er ikke tillatt å benytte kullgrill på balkonger og private uteplasser.

§ 10. Framleie (Bruksoverlating)

Framleie må godkjennes av styret. Søknad sendes på skjema til OBOS.

Andelshaveren har helt ut ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller andelshaveren får ved sin framleie. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Framleie er normalt 2 år.

§ 11. Informasjon og kommunikasjon

Styret informerer borettshaverne via borettslagets nettside, i tillegg til facebookside. Styret informerer også via oppslag i glasskapene i inngangspartiene. Andelshaverne kontakter styret via e-postadresser tilegnet ulike ansvarsområder og via postboksen i 6. etasje. styret tar ikke ansvar for henvendelser via facebooksiden.

Meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde på samme måte som husordens bestemmelser, som en del av leiekontrakten. Vaktmesteren skal påse at husorden blir fulgt, og skal melde fra til styret om forsømmelser og misbruk.

§ 12.

Vaktmesteren

Utøvende vaktmester har krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. Bruk skriftlig beskjed som legges i vaktmesters postkasse i 6. etasje.

§ 13.

Vedlikehold av fast installasjon

Reparasjoner, inngrep eller endring av faste installasjoner i andelseiers leilighet må søkes styret minimum 14 dager før planlagt oppstart. Oppstart skal ikke skje uten tillatelse fra styret.

Med fast installasjon menes vinduer, vegger (ikke boring), tak, gulv (betong), elektrisk anlegg (sikringsskap), vvs (stoppekran, soilrør, tilførselrørene for varmt- og kaldtvann og ventilasjon) samt radiator. Balkongen regnes også som fast installasjon.

Styret må gi en skriftlig tilbakemelding innen 7 dager etter at den skriftlige søknaden er mottatt. Styret har muligheten til å utsette denne fristen dersom styret vurderer at det er behov for mer utredning, eventuelt innhenting av fagfolk for vurdering.

Styret

Alle saker som ønskes behandlet av styret, må sendes skriftlig til styrets e-postadresse eller legges i styrets postkasse i 6. etasje.