Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Fossheim

I Fossheim ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere og ansatte. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester.

Hva menes med systematisk HMS-arbeid?

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre.

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Oppdager du feil og mangler eller skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til styret (styret.fossheim@outlook.com)

Ansvar

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid. (Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som vaktmesterens overordnede.)

Ansvarsfordeling

Styret har ansvar for:

 • Brannsikring av fellesområdene
 • Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg
 • Avfallshåndtering
 • Teknisk utstyr som vaskerimaskiner, heiser mv
 • Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester, kontorpersonell, renholder etc
 • Vedlikehold av maskinparken
 • Dugnad
 • Bekjempelse av skadedyr
 • Vedlikehold av bygningsmasse
 • Trapper, gangveier og trafikk

Beboer har ansvar for:

 • Elektrisk anlegg og utstyr i boligen – skal til enhver tid være i orden
 • Brannvernutstyr (slokker og varsler) – skal til enhver tid være intakt
 • Hold sluk og avløpsrør åpne, og ikke kaste uvedkommende ting i toalett
 • Brannsikring – ikke plassere gjenstander i korridorer og trapperom
 • Oppbevar brann- og eksplosjonsfaglige stoffer forsvarlig
 • Skadedyr: ikke mate fugler fra vindu, balkong eller terrasse i 6. etg.
 • Sortere eget avfall og levere det på definert sted
 • Hold boligen fri for insekter og skadedyr

Elektriske anlegg og utstyr

Rundt 40–50 prosent av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre.

Egenkontroll

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold.

Bruk autorisert elektroinstallatør

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, ligger ved dette informasjonsskrivet.

Brannvern og brannvernutstyr

I boligselskapet er det installert følgende typer utstyr:

 • Håndslokkeutstyr i hver leilighet.
 • Godkjent røykvarsler i hver leilighet.

Brannslokkeutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.

Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkeutstyret i boenhetene. Med vedlikehold menes blant annet: Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt. Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass, og pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk.

Rømningsveier

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Trappeløp er rømningsvei. Heis regnes ikke som rømningsvei. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler.

Branninstruks

Branninstruksen henger på oppslagstavlene i oppgangene.

Dato: 25.02.2020

Vennlig hilsen styret i Fossheim Borettslag

Vedlagt ligger

Krysser du av i noen av de skraverte feltene (X), er det på høy tid å foreta endringer og/eller ta kontakt med autorisert elektroinstallatør.